biotechnological methods

Evgeny Aleksandrovich Gladkov, Yuliya Ivanovna Dolgikh & Olga Victorovna Gladkova
Biotechnological aspects of obtaining salt-tolerant plants
Volume 91 - Année 2022Numéro 1

>> Index by keyword